Chủ sở hữu của công ty tư vấn FutureHR tập trung vào việc tư vấn trong các lĩnh vực: Tổ chức chiến lược của Phòng Nhân sự; Giáo dục và Phát triển Quản lý; Tuyển dụng; Bồi thường và phúc lợi; Động lực và Sự gắn bó; Thương hiệu Công ty, Văn hóa Doanh nghiệp.